Höstmöte 2022

Höstmöte 2022

Kallelse till Höstmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Höstmöte, ett formellt medlemsmöte med beslutanderätt

När: Lördag den 15 oktober 2022 kl 17.30 - ca 19
Plats: JKV klubbhus 

Punkter som kommer att diskuteras/beslutas

 • Fyllnadsval till styrelsen 
 • Verksamhetsplan 2023-2024
  • JKV fyller 50 år under 2023, värt att fira!
  • Tävlingar och läger
  • Seglarskola
 • Förslag till investeringar
 • Årsavgifter 2023
 • Idrottsliga uppvaktningar säsongen 2022

Förslag till föredragningslista (Dagordning)

 1. Höstmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Mötets rättmätiga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Information från kommitters och arbetsgruppers planeringsmöten
 8. Verksamhetsplan för jubileumsåret 2023
 9. Fastställande av medlems och träningsavgifter 2023
 10. Val av ledamöter till styrelsen och arbetsgrupper 
 11. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 12. Uppvaktningar 2022
 13. Mötets avslutande