Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Årsmöte

Tid: Söndag den 20 mars kl 16.00
Plats: Klubbhuset Framnäs med möjlighet att delta via Teams

Föredragningslista (Dagordning)
Handlingar kommer att läggas till/länkas löpande 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  1. Styrelsens VerksamhetsberättelseJollens Nyheter i sin helhet
  2. Resultat & Balansräkning
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Inga motioner har inkommit
 10. Förslag om stadgerevision
 11. Justering av stadgebeslut
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. (Medlemsavgifter för 2022 beslutades på Höstmötet 2021)
  1. Verksamhetsplan
  2. BudgetPlanerade investeringarLikviditet
 13. Val, av
  1. föreningens ordförande för en tid av två år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år i enlighet med Kap6 §1
  3. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet
 15. Uppvaktningar
 16. Mötets avslutande