Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Årsmöte

Tid: Söndag den 14 mars 2021 kl 16.00
Plats: Telefon/Teams, Klicka här för att delta i mötet.
Registrering från klockan 15.30

Protokoll Årsmöte

Förslag till Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
  1. Styrelsens Verksamhetsberättelse - Hela Jollens Nyheter 2021
  2. Resultat & Balansräkning - Årets resultat
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter, endast information, beslut fattades på höstmötet
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
  1. Verksamhetsplan 2021
  2. Budget 2021 - Planerade Investeringar - Likviditetsbudget 
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  • Inga inkomna motioner
 12. Val, av
  1. föreningens ordförande för en tid av två år
   • Valberedningens förslag: Patrik Björklund (Omval)
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år i enlighet med Kap6 §1; styrelsen ska bestå av ordförande samt 4–5 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män samt minst en aktiv seglare som är 25 år eller yngre det kalenderår då dess mandattid utgår
   • Valberedningens förslag:
    Jan Rimskog (Nyval 2år), Marie Thenander (Nyval 2år), Maja Wikman (Nyval 1år)
   • Därutöver består styrelsen av: Marielle Mendoza och Lena Themnér Herrstedt
  3. två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.
   I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
   • Valberedningens förslag: 
  4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5
 14. Uppvaktningar