Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Kallelse till Årsmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Årsmöte

Tid: Söndag den 19 mars kl 14.00
Plats: Klubbhuset Framnäs 

Föredragningslista (Dagordning)
Handlingar kommer att läggas till/länkas löpande 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
  2. Jollens Nyheter i sin helhet
  3. Resultat- & Balansräkning 2022
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Inga motioner har inkommit
 10. Förslag om stadgerevision (inget förslag föreligger)
 11. Justering av stadgebeslut (punkten utgår)
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-räkenskapsår
  1. Verksamhetsplan
  2. Budget
  3. Planerade investeringar
  4. Likviditet
 13. Val av 
  1. Föreningens ordförande för en tid av två år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. ev. fyllnadsval av övriga ledamöter för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (I detta val ska styrelsens ledamöter ej delta)
  5. tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud (Svenska seglarförbundet, Is seglarförbundet, Västmanlands seglarförbund mm)
   Valberedningens förslag till personval
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5 
 15. Uppvaktningar
 16. Mötets avslutande