Höstmöte 2020

Höstmöte 2020

Kallelse till Höstmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Höstmöte, ett formellt medlemsmöte med beslutanderätt

Tid: Lördag den 17 oktober 2020 kl 16.00
Plats: Telefon/Teams  

Registrering från kl 15.30

Protokoll från Höstmöte

Föredragningslista

 1. Höstmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Mötets rättmätiga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Redovisning av verksamhetsplan från kommittéer och styrelse
 8. Fastställande av medlems- och träningsavgifter 2021
 9. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 10. Uppvaktningar
 11. Mötets avslutande