Höstmöte 2021

Höstmöte 2021

Kallelse till Höstmöte för Jollekappseglarna Västerås

Jollekappseglarna Västerås styrelse kallar föreningens medlemmar till Höstmöte, ett formellt medlemsmöte med beslutanderätt

När: Lördag den 16 oktober 2021 kl 17.30 - ca 19
Plats: JKV klubbhus (Länk till Teams)

Föredragningslista (Dagordning)

 1. Höstmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Mötets rättmätiga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Val av föreningens ordförande på en tid av 1,5 år
 8. Fyllnadsval av en ledamot till styrelsen på en tid av 1,5 år
 9. Information från Planeringsdagen
 10. Redovisning av verksamhetsplan från kommittée och styrelse
 11. Fastställande av medlems och träningsavgifter 2022
 12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 13. Uppvaktningar 2021
 14. Mötets avslutande

Därefter blir det gemensam middag